Featured In

Top Albums

Bhakti Kantha Mega Round

Sanjaya, Shyamamani Pattnaik, Prem Anand, Manmath Mishra, Puratana, Dibakar Mohanty, Santilata Barik, Mahendra Acharya, Pram Anand, Prasant Padhi, Shantiraj Khosla, Amarendra Mohanty, Pankaj Jal, Arabinda Muduli, Chandan Kumar, Bikash Shukla, Bhikari Bal, Deepak Kumar, Malaya Mishra, Sanjay

Padyantari Episode 8

Puratana, Manmath Mishra, Prem Anand, Bharati Krushna, Rakhal Mohanty, Radhakanta Nanda, Tarakant Panda, Sarada Sahoo

Padyantari Episode 25

Bilamba Kumbhar, Prem Anand, Bharati Krushna, Bipin Barik, Manmath Mishra, Baidyanath Dash, Puratana, Tarakant Panda, Malaya Mishra, Amarendra Mohanty, Radhakanta Nanda, Sanjay

Padyantari Episode 14

Manmath Mishra, Prem Anand, Radhakanta Nanda, Bharati Krushna, Bipin, Prafulla Kar, Puratana, Subash Dash, Bikash Shukla, Sanjay, Arabinda Muduli, Sudhakar Mishra, Krushna Chandra, Shantiraj Khosla

Padyantari Episode 21

Sribastha Patnaik, Tarakanta, Bipin Barik, Bijay Swain, Puratana, Prem Anand, Manmath Mishra, Bharati Krushna, Malaya Mishra, Baidyanath Dash, Radhakanta Nanda

Padyantari Episode 28

Manmath Mishra, Prem Anand, Baidyanath Dash, Bilamba Kumbhar, Shiv, Prafulla Behera, Puratana, Sanjay, Prem Pujari, Rabindra Nath Padhy

Padyantari Episode 24

Manmath Mishra, Baidyanath Dash, Radhakanta Nanda, Prem Anand, Bilamba Kumbhar, Bharati Krushna, Krushna Chandra, Bipin Barik, Rakhal Mohanty, V.Balsara, Tarakanta, Puratana

Bhakti Kantha Mega Round 3

Prem Anand, Sudhakar Mishra, Puratana, Arabinda Muduli, Basanta Patra, Sanjay, Subash Ram, Pankaj Jal, Abhijit Majumdar, Prasanta Padhi, Bikash Shukla, Bijay Swain, Bhikari Bal, Manmath Mishra, Rakhal Mohanty

About Banamali Das

Listen to Banamali Das songs online. Download top songs of Banamali Das like Kanhiki Naile, Jagannatha Ho Kichi, Jagannatha Ho Kichhi Magu Nahin, Dinabandhu Ehi Aali and Dinabandhu Daitari.