Pt. Bhimsen Joshi, Shashikant Muley & Purushottam Walawalkar