చారిత్రిక శిథిలాలు చరిత్ర పరిరక్షణ (Preservation of history and historical buildings)

సమాచారం సమీక్ష - A Telugu News Podcast

Episode   ·  304 Plays

Episode   ·  304 Plays  ·  29:05  ·  Jan 27, 2021

About

చరిత్ర అడక్కు చెప్పింది విను కాకుండా చరిత్ర పుటల్లోకి తొంగిచూసి నిజానిజాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం ప్రస్తుతం అవసరం. హిస్టరీ లోని మిస్టరీని సరైన పద్ధతి లో సాల్వ్ చెయ్యటానికి ఉన్న శాస్త్రీయ దృక్పథం పద్ధతులు ,ప్రాచీన కట్టడాలు శిధిలాల పరిరక్షణ  ,చరిత్ర వక్రీకరణ ఆపటం ఎందుకు అవసరమో భిన్నురి మనోహరి గారు హోస్ట్ చాముండేశ్వరి గారి తో చెప్పారు. (Instead of just listening to versions of history, it is necessary to investigate and try to find out the facts. Bhinnuri Manohari told host Chamundeshwari about the scientific approach to solving the mystery of history in the right way, the need to stop the destruction of ancient monuments and the distortion of history.) See sunoindia.in/privacy-policy for privacy information.

29m 5s  ·  Jan 27, 2021

© 2021 Audioboom