Ariyathu Ariyathu Lyrics

Kandhan Karunai  by K. B. Sundarambal

Song   ·  50,003 Plays  ·  5:43  ·  Tamil

℗ 1967 Saregama India Ltd

Ariyathu Ariyathu Lyrics

auwaiye ulagil ariyadu enna
ariyadu katkum vativadiveloy
aritu aritu monitoradel aritu
monitoroin koon gurudu
sevitu betu ningib piddttal aritu
koon gurudu sevitu betu
ningib piddnt kales
gyanmum kalvie nayattalaritu
gyanmum kalvie nayant kales
danamum
dhawmum
than saythal aritu
danamum dhawmum than seivaroin
vanver nadu vabbi bimandidume...

ariyadu katamiku aukana tamilil
virekum tant mudattiye
kodiyatu enna...

kodiyatu katkin vativadiveloy
koditu koditu vadhumay koditu
adaninu koditu ilamail vadhumay...
adaninu koditu archaunag kodu noi
adaninu koditu anbillab pendir
adaninu koditu avar kaiyal
infue unpatu thane...

mikk mahilchi
chollal tamilal
vellat ulakaiyellam wellum
diddmay badaitt auwaiye
periyadu enna...

periyadu katkin neri tamil veloy
peritu peritu bhuvanm peritu
bhuvanmum naan mughan patipu
naan mughan kriya maan mundiil vandon
kriya mano alailukuenjon
alai katalo gurumunian kais atakkam
gurumunio kalsatup bijandon
kalsamo bhuviido chicievan
bhuvio abhavinich woru talap param
addmo umaiyaval chiru viral motram
umayo iraivar bhaqat odukkum
iraivaro donderulaud odukkum
donder dam perumayys sollaum

perite...

auwaiye...
vanvarum untu wakirku atimayaki viduvar endal
atil viyabbille

iniyatu enna...
iniyatu katkin taninetu veloy
initu initu ekandam initu
adaninu initu adiys dodhudal
adaninu initu aritinal cherthal
adaninu initu arivlorai
khanavill nanavill kanpatu thane

ariyadu
kodiyatu
periyadu
iniyatu
anwatskum mubiotu vitai baganj auwaiye

pudiyatu enna...
enllum pudiyatu...
(isai)
patal enllum pudiyatu
porul niraint patal enllum pudiyatu
muruga unnai patus porul niraint
patal enllum pudiyatu
muruga unnai patus porul niraint
patal enllum pudiyatu
(isai)
arul niraint pulawar nenicil
amudam yennum tamil koduddha
porul niraint patal enllum pudiyatu
arul niraint pulawar nenicil
amudam yennum tamil koduddha
porul niraint patal enllum pudiyatu
murugan enjh peyaryl vant
ankke enllum pudiyatu
muruval gaddus kumaran kont
iumay enllum pudiyatu
muruval gaddus kumaran kont
iumay enllum pudiyatu
unnai penichu annaiyarku
untu leely pudiyatu
unnai penichu annaiyarku
untu leely pudiyatu
untu tandai iraivanukkum
vellum...
mail...
untu tandai iraivanukkum
vellum mail pudiyatu...
muruga unnai patus porul niraint
patal enllum pudiyatu
(isai)
dingalukum gyairukkum
kandan mani pudiyatu
dingalukum gyairukkum
kandan mani pudiyatu
serndhavarku valangum...
kandan karunai pudiyatu
serndhavarku valangum
kandan karunai pudiyatu
aqivil ariyadu
arulil periyadu
aqivil ariyadu
arulil periyadu
alli alli unn unn
untu tamil iniyatu
alli alli unn unn
untu tamil iniyatu
muthalil mudivatu
mudivil mudaltu
muthalil mudivatu
mudivil mudaltu
moondau kalam unarnt perku
arumugham pudiyatu...
(isai)

Writer(s): K V MAHADEVAN, K.V. MAHADEVAN, KANNADHASAN<br>Lyrics powered by www.musixmatch.com

5m 43s  ·  Tamil

℗ 1967 Saregama India Ltd