Zahir Mashookhail, Raees Bacha

Zahir Mashookhail, Raees Bacha