Pravin Koli, Yogita Koli, Pawan Lonkar, Shakambhari Kirtikar